Imatges per al Futur

Ideem, dissenyem, coordinem, gestionem i realitzem Imatges per al futur. És un projecte de recopilació, conservació i difusió de material fotogràfic antic, amb la implicació directa de la població, per a preservar la memòria col·lectiva de la nostra història. És un projecte cultural ideat especialment per a recopilar tot aquell material fotogràfic que està dispers i forma part del patrimoni familiar, per a poder fer un arxiu municipal.

L’aparició de la fotografia va suposar un canvi en fer possible, per primera vegada en la història de la humanitat, el record en imatges que reflecteixen la realitat. Com que part d’aquest patrimoni no està a l’abast de tothom, és necessari establir mecanismes que recopilen, cataloguen i preserven la memòria gràfica d’un poble, per a fer-la accessible als ciutadans.

El projecte s’estructura en diferents fases:

Fase 1. Campanya de sensibilització. Realitzem una campanya per a localitzar persones i col·lectius disposats a aportar materials fotogràfics.

Fase 2. Digitalització i documentació. Recollim les fotografies, amb un calendari de digitalització previ, per a passar a suport digital les fotografies i per a recollir les dades de contingut de cada fotografia.

Fase 3. Restauració i catalogació. Treballem el material, retoquem i restaurem les fotografies. Realitzem una còpia de les fotografies per a l’ajuntament. A més, realitzem còpies de les fotografies per a totes aquelles persones que han aportat material, retocades i en format digital amb una resolució òptima.

Fase 4. Presentació pública del projecte. Realitzem un acte de presentació del projecte per a visibilitzar i comunicar el treball que es realitza i aconseguir el reconeixement del poble.

Fase 6. Configuració d’un Arxiu de Consulta. Creem una aplicació informàtica que reuneix, en una base de dades, les fotografies digitalitzades i el conjunt de dades complementàries de cada fotografia.

Fase 7. Difusió. Dissenyem projectes de difusió segons necessitats i característiques com exposicions, publicacions, edicions digitals o d’altres accions específiques.